A- A A+

IPA projekat prekogranične saradnje "Jadranska mreža mladih"

.

UMREŽAVANJE I VEĆE UČEŠĆE MLADIH JADRANSKOG REGIONA U GRAĐANSKOM DRUŠTVU KROZ RAZMENU ISKUSTAVA I RAZVOJ ZAJEDNIČKIH SREDSTAVA I NAČINA RADA - JADRANSKA MREŽA MLADIH

 

Programme Logo with slogan
Projekat Umrežavanje i veće učešće mladih Jadranskog regiona u građanskom društvu kroz razmenu iskustava i razvoj zajedničkih sredstava i načina rada – Jadranska mreža mladih, nastao je na inicijativu italijanske provincije Gorica, koja je vodeći partner u sprovođenju projekta, u saradnji sa regionom Pulja, provincijama Pezaro i Urbino i Kampobaso, Regionalnim većem Skadra, gradovima i opštinama Gorica, Rimini, Novi Grad Sarajevo, Izola, Dubrovnik, Kotor i Pula, ustanovom Informfest (Servisni i dokumentacioni centar za međunarodnu saradnju) i nevladinom organizacijom ForSer (trening i usluge za državnu administraciju).

Generalni cilj je promovisanje inovativnih usluga mladima, kroz razmenu znanja i iskustava i korištenje primera dobre prakse među lokalnim i regionalnim vlastima. Radi postizanja cilja planirano je uspostavljanje stabilne prekogranične mreže lokalnih i regionalnih vlasti, sa fokusom na unapređivanje kapaciteta državnih službenika i donosioca odluka u kreiranju i sprovođenju politika za mlade.

Projekat sprovodimo od marta 2011. godine do aprila 2014. godine, uz podršku Programa jadranske prekogranične saradnje za pretpristupnu pomoć (The IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme).

Projektom rukovodi Upravni odbor, koji čine menadžeri svih 15 učesnika projekta. Upravnom odboru podršku pruža Tehnička grupa koju sačinjavaju stručnjaci za omladinsku politiku, delegirani od strane svih partnera.

Ukupna vrednost projekta je 3.640.321,60 evra, a budžet Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu iznosi 204.620,00 evra, od čega je doprinos samog Sekretarijata 30.693,00 evra.

U Vojvodini se projektom Jadranska mreža mladih poseban akcenat stavlja na uspostavljanje radnih tela i inicijativa koje treba da obezbede aktivno učešće mladih u planiranju i sprovođenju politike za mlade. Radi kvalitetnijeg sprovođenja i unapređivanja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011 – 2014., a u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2009 – 2014. i Zakona o mladima Republike Srbije, planiramo da tokom 2012. i 2013. godine iniciramo i u saradnji sa mladima u Vojvodini formiramo Forum mladih Autonomne Pokrajine Vojvodine, Savet za mlade Autonomne pokrajine Vojvodine i Stalnu konferenciju omladinskih i udruženja za mlade u Vojvodini.

Informacija o realizaciji projekta "Jadranska mreža mladih"- Program jadranske prekogranične saradnje za pretpristupnu pomoć (IPA)

Vlada AP Vojvodine je usvojila INFORMACIJU O REALIZACIJI PROJEKTA "JADRANSKA MREŽA MLADIH" - Program jadranske prekogranične saradnje za pretpristupnu pomoć (IPA) i donela ZAKLJUČAK

Osnovan savet za mlade AP Vojvodine

FORUM MLADIH VOJVODINE

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK