A- A A+

Надлежности, обавезе и овлашћења руководиоца Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом.
Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послове из делокруга секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Покрајински секретар може имати заменика кога бира Скупштина на мандат од четири године.
Престанком мандата Покрајинске владе, мандат престаје и заменику покрајинског секретара.
Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која му он одреди.
У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног покрајинског секретара и има сва овлашћења покрајинског секретара.
Покрајински секретар може овластити заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама Покрајинске владе, без права гласа.

ПОДСЕКРЕТАР
Обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих јединица; координира израду акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и предлаже га старешини органа; даје мишљење у поступку оцењивања запосленог на руководећем радном месту; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату; координира припрему и израду извештаја о раду и предлоге програма рада Секретаријата за Покрајинску владу; руководи и координира активностима које се у оквиру процеса реформе, а у вези са реализацијом покрајинских стратешких докумената и републичких прописа које спроводи Секретаријат; обавља друге послове у обиму и врсти за које га овласти покрајински секретар.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА
Руководи и организује рад у Сектору; планира, обједињује, усмерава и надзире рад извршилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору, пружа им потребну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ
Руководи и организује рад у Сектору;планира, обједињује, усмерава и надзире рад извршилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору, пружа им потребну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОМЛАДИНУ
Руководи и организује рад у Сектору; планира, обједињује, усмерава и надзире рад извшилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извшиоце у Сектору, пружа им потрбну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.


ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОПШТЕ ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршилаца у Сектору; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору и пружа им потребну стручну помоћ; самостално обавља најсложеније опште правне послове из надлежности Секретаријата; обавља најсложеније нормативне послове кроз предлагање и доношење општих аката из надлежности Секретаријата; даје мишљења и тумачења у вези правних прописа из надлежности Секретаријата; прати примену закона и других прописа у области спорта и омладине; припрема извештаје и друге правне акте за Покрајинску владу, Скупштину АП Војводине и друге државне органе; припрема опште акте које доноси Секретар; обавља и друге правне послове по налогу покрајинског секретара, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK