A- A A+

Сектор за опште правне и материјално-финансијске послове

Сектор за опште правне и материјално-финансијске послове обавља следеће послове: нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који се односе на припрему аката за Скупштину АП Војводине, Покрајинску владу и аката из надлежности Секретаријата у областима спорта и омладине; обављају се послови израде појединачних аката (уговора и других аката у вези са захтевима корисника буџетских средстава); опште правни и административни послови из делокруга Секретаријата; пружа информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата; путем спортског инспектора обавља надзор над спровођењем Закона о спорту и других прописа из области спорта; остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе и други послови из области опште управе. Обавља материјално финансијске послове; послове програмирања и планирања биланса потреба за реализацију постављених циљева у области спорта и омладине; врше послови у вези са припремом и извршењем буџета или финансијског плана, вођења пословних књига и састављање рачуноводствених извештаја, као и осталим финансијско материјалним пословима везаним за остваривање послова и задатака Секретаријата, а у области инвестиција нарочито се врше финансијски послови везани за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката од интереса за Покрајину.

Контакти

Помоћник сектора за опште правне и материјално-финансијске послове:

Игор Шиман
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4873
Приземље, канцеларија 15

Група за опште правне послове

Бранимир Шовљански - руководилац група
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.021.487.4825
Приземље, канцеларија 12

Јелена Папић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 021.487.4361
Приземље, канцеларија 11

Жељко Кусуља
возач моторног возила

Група за материјално-финансијске послове

Данијела Дабић - руководилац групе
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.021.487.4627
Приземље, канцеларија 11

Тамара Поповић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4629
Приземље, канцеларија 11

Светлана Рајлић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4629
Приземље, канцеларија 11

 

 

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK