A- A A+

Спорт за све

Једна од тековина модерних друштава али и савременог начина живота јесте бављење рекреативним спортом или спортом за све у циљу очувања здравља као и боље и функционалније радне способности грађана.
Рекреативно бављење спортом, оно којим се баве статистике и оно које говори у прилог развијености свести једног друштва или пак оно које је у складу са стандардима и препорукама ЕУ је рекреативно бављење спортом које се реализује:

- редовно (минимум једном недељно)
- по квалитетним програмима
- под вођством стручних лица
- на одговарајућим спортским објектима
- уз адекватну лекарску контролу

Из тог разлога примарни циљ државе и државних структура као и носиоца Спорта за све у Србији (савеза,асоцијација, друштава и појединаца) је:

- да се на првом месту створи свест о важности овог сегмента спорта (обезбеди још квалитетнији и значајнији наставак организовања активности, манифестација спорта за све);
- да се створе услови за његов развој (инфраструктура, финансијска средства);
- да се дође до квалитетних програмау чију израду треба укључити високостручне установе (неопходно је урадити стандардизацију програма спорта за све);
- да се формирањем база података спортскихстручњака у оквиру правилника о номенклатури спортских звања и занимања,убаци сегмент спорта засве;
- да се створи систем по коме ће се вршити квалитетнија координација, унапређење и спровођење планова, програма и активности спорта за све;
- израда информационог система спорта за све (са јединственим базама спортских организација спорта за све, спортских стручњака, програмских активности, календарима активности и манифестација, партнерских организација).

Реализације ових задатака имају за циљ да нам дају све оне бројке и показатеље по којима ће и наше друштво бити у кораку са савременим тенденцијама и препорукама. У наредном периоду поред рада на Моделима функционисања спорта за све као и његове примене у систему Спорта за све, предстоји нам и рад на препорукама. Њихов циљје свеукупна реорганизацијаасоцијације Спорта за све, у смислу преструктуирања и модернизације функционисања организације. Формирањем нових спортских удружења или клубова Спорта за све (у свим локалним заједницама у Србији), едукацијом нових и евидентирањемпостојећих спортских стручњака из области спортске рекреације као и формирањем база података (израда информационог система Спорта за све) створиће се једна много шира и квалитетнија мрежа оних који организују и спроводе програме и активности Спорта за све. Самим тиме ће се створити потреба за њиховим организовањем, протоку информација и размени искустава како у нашој земљитако иу земљама у окружењу.
Наравно једнако је важно и можда чак од пресудног значаја је рад и на јачању свести грађана о важности Спорта за све, посебно укључујући и особе са посебним потребама, као и формирање друштава волонтера - Спорта за све, у циљу надоградње система спровођења Модела функционисања спорта за све. Стога је од пресудног значаја за унапређење спорта за све и испуњавање европских стандарда и препорука у овом сегменту спорта, потребно још значајније позиционирање Спорта за све у систему спорта Србије.
Испуњавањем свих ових критеријума у наредном периоду довешће до стварања још боље и квалитетније организације Спорта за све у Србији тј. позиционирања Спорта за све као још квалитетнијег и организованијег партнера државним институцијама, чиме ће бити створени услови за позиционирање Спорта за све као једног од приоритета у стратешком планирању спорта у Србији.
Стратегија развоја спорта у Републици Србији (за период од 2014 до 2018. године), као најзначајнији стратешки и плански документ развоја спорта у Србији бавиће се суштинским приоритетима спорта у Србији, чијим унапређењем и даљом афирмацијом би се обезбедили услови за још квалитетније позиционирање спорта у државном систему али и у односу на препоруке и стандарде развијених друштава. У том погледу један од незаобилазних сегмената спорта представља и Спорт за све, тј. стварања услова за бављење спортом свим грађанима.
Једана од главних тема којима се баве и европске институције укључујући и фондове ЕУ који имају за циљ даљу афирмацију и унапређење спорта, управо се односи на развој спорта на локалном нивоу са посебним освртом на Спорт за све тј. стварање услова да се сви грађани баве спортом (инфраструктурни капацитети, стручни кадрови, квалитетни програми вежбања, контроле здравља, периодична тестирања, повезивање и размена искустава).
Да би Спорт за све нашао своје право место у ономе што представља институнционално уређење спорта у локалним заједницама, а то је предстојећа израда законом обавезујућих ,Локалних стратегија спорта“ неопходно је да Спорт за све на одговарајући начин буде позициониран и у Националној стратегији развоја спорта.

Савез Спорт за све Војводине као стратешки партнер       

У циљу остваривања стратешких циљева уређења и унапређења Спорта за све на територији АП Војводине (стварање услова свим грађанима да се баве спортом са циљем очувања здравља, стварања радно способног друштва и појединца, смањивања трошкова лечења али и праћења и усвајања тенденција и препорука ЕУ у овој области) било је неопходно да се поред улагања у спортску инфраструктуру и обезбеђивања институнционалне проходности у свим јединицама локалних самоуправа са територије АПВ за Спорт за све, одреди или позиционира и основни стратешки партнер за остваривање и реализацију зацртаних циљева.
Савез спорт за све Војводине са седиштрм у Новом Саду, делује у Војводини од 1952. године, настојећи да непрестано шири идеју али и чланство оних који воде или учествују у програмима и организацији рекреативних активности грађана Војводине. У овом тренутку Савез спорт за све Војводине у оквиру свог чланства броји 50 организација (општинских савеза и друштава), а остварује сарадњу са 80 организационих облика спорта на територији АП Војводине.
У оквиру стратегије развоја спорта у АП Војводини, Закона о спорту Републике Србије, Министарства омладине и спорта и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Савез спорт за све Војводине са својим чланицама реализује и остварује велики број програмских активности у циљу унапређења и афирмације спорта за све и вредности које пропагира овај сегмент или област спорта.
Као последица институнционалне сарадње са свим нивоима власти у АП Војводини, образовним установама као и невладиним организацијама постигнути су значајни резултати у афирмацији области спорта за све и реализовани многи програми и пројекти:


ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

- Спортска олимпијада радника Војводине

- Спортско – рекреативна такмичења насељених места

- Међународни дечији фестивал спорта и плеса

- Отворено првенство основних школа у атлетици

- Потиске спортско - рекреативне игре

- Спортско – рекреативне игре Срема

- Европска лига ветерана у кошарци

МАСОВНЕ АКЦИЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

- Вежбањем до здравља „Трим стазе“

- Вежбањем до здравља „Аеробик, Пилатес Латино“

- Унапредимо спорт у Војводини „Укључи се у игру на обалама река и језера“

- Фестивал женског спорта Војводине „Покрени се – промени се“

- Додајте живот годинама – програм за треће доба

ЕДУКАЦИЈА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ – ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

- Млади и спорт за све – обука младих кадрова

- Аспекти осигурања у спорту – спортској рекреацији

- Нове структуре у систему спорта

- Менаџмент и маркетиншке стратегије у спорту за све

- Вежбање и здравље – тандем за бољи живот

Пројекти

• Вежбањем до бољег здравља – Буди фит

• Вежбањем до бољег здравља на трим стазама “Буди активан – буди трим”

• "Укључи се у игру" на обалама река и језера

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK