A- A A+

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Na osnovu člana  42. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14), člana 3., 5. i 62. Pravilnika o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, ("Sl. list APV", br. 2/15), te članova 25. i 26. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/14,) Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

KONKURS
za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI

  • Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
  • Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
  • Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA

  1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
  2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
  • da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
  • da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
  • da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU
15 dana od dana objavljivanja

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:

- Obrazac

- Kalendar postupanja

- Prigovor

- Izveštaj

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK