A- A A+

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом ПС за спорт и омладину и које се налазе на неком документу који је у поседу ПС за спорт и омладину, може се поднети Секретаријату на неки од следећих начина:

  • у писаној форми на поштанску адресу: „Покрајински секретаријат за спорт и омладину, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,
  • лично на писарници Покрајинске владе, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 у времену од 9-14 часова или електронском поштом, на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети са сајта Повереника за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података личности (Преузми образац).

Жалбу против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацијама можете преузети овде: Žalba
Жалбу када орган власти није поступио у целости/по захтеву тражиоца у законском року можете преузети овде: Жалба-ћутање администрације
Пример тужбе против повереника можете преузети овде: Тужба

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев треба да садржи назив орана власти, име, презиме и адресу тражиоца, односно е-пошту, уколико тражилац жели да му се информација пошаље у електронској форми. Захтев треба да садржи што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му се тражене информације издају. Тражилац не мора навести разлоге за упућивање захтева.

Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Како налаже члан 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, одн. изда или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Особа задужена за заштиту података о личности - Јелена Папић

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK