A- A A+

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.godine

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU objavljuje IZMENU

Konkursa za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018 (Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevnik" od 1. marta 2017. i "Sl. listu APV", br. 12/17)

Menja se ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje Konkursom tako što se iznos 6.300.000,00 (šestmilionatristahiljada) dinara, zamenjuje iznosom 7.540.000,00 (sedammiliona¬petsto¬četrdesethiljada) dinara. U ostalom delu tekst Konkursa ostaje neizmenjen.

Konkurs je objavljen u sredu 1.03.2017. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.06.2017. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju  možete preuzeti u prilogu.

» Obrazac za prijavu na Konkurs
» Obrazac za Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK