A- A A+

Pitanja i odgovori

1.       Na koji način se može zakazati sastanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu?

- Da biste zakazali satstanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu, potrebno je poslati dopis elektronskim poštom ili poštom sa kratkim predstavljanjem i temama o kojima želite da razgovarate.

2.      Gde se nalazi tekst konkursa i zahtev za prijavu?

- I tekst i zahtev za konkurs, kako u oblasti sporta, tako za oblast omladine, nalazi se na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (www.sio.vojovodina.gov.rs).

3.       Do kada traje kokurs ?

- Svaki konkurs koji objavljuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u svom tekstu ima jasno naznačen datum do kada traje, potrebno je pažljivo pročitati sam tekst.

4.      U koliko su sredstva od strane sekretarijata dobijena kasnije nego što je navedeno u projektu da li treba da se šalje pisana molba za produženje roka za realizaciju proekta?

- U slučaju svakog pomeranja aktivnosti ili bilo kog drugog razloga zbog koga projekat neće biti realizovan u predviđenom roku, potrebno je poslati pismenu molbu za produženje roka.

5. Kada će biti uplaćena sredstva?

- Sredstva bi trebalo biti uplaćena u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovara, ali to najčešće zavisi od priliva sredstava iz Republičkog budžeta.

6. Da li neformalna grupa može da se prijavi na konkurse?

- Da bi se jedna organizacija prijavila na bilo koji konkurs u oblasti sporta I omladine, ona mora biti registrovana po Zakonu o sportu ili Zakonu o mladina u Agenciji za privredne registre.

7. Šta sve izveštaj za pravdanje sredstava treba da sadrži?

- Svaki izveštaj se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a koji se sastoji od narativnog i finansijskog dela. U narativnom delu se opisuju sve aktivnosti i faze projekta, dok se u finansijskom podnosi celokupna dokumentacija o namenskom korišćenju sredstava dodeljenih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

 

 

Nadležnosti funkcionera

Надлежности, обавезе и овлашћења руководиоца Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Покрајински секретар је члан Покрајинске владе задужен за руковођење покрајинским секретаријатом.
Покрајински секретар представља покрајински секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послове из делокруга секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Покрајински секретар може имати заменика кога бира Скупштина на мандат од четири године.
Престанком мандата Покрајинске владе, мандат престаје и заменику покрајинског секретара.
Заменик покрајинског секретара замењује покрајинског секретара и помаже покрајинском секретару у оквиру овлашћења која му он одреди.
У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног покрајинског секретара и има сва овлашћења покрајинског секретара.
Покрајински секретар може овластити заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама Покрајинске владе, без права гласа.

ПОДСЕКРЕТАР
Обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих јединица; координира израду акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и предлаже га старешини органа; даје мишљење у поступку оцењивања запосленог на руководећем радном месту; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату; координира припрему и израду извештаја о раду и предлоге програма рада Секретаријата за Покрајинску владу; руководи и координира активностима које се у оквиру процеса реформе, а у вези са реализацијом покрајинских стратешких докумената и републичких прописа које спроводи Секретаријат; обавља друге послове у обиму и врсти за које га овласти покрајински секретар.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА
Руководи и организује рад у Сектору; планира, обједињује, усмерава и надзире рад извршилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору, пружа им потребну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ
Руководи и организује рад у Сектору;планира, обједињује, усмерава и надзире рад извршилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору, пружа им потребну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОМЛАДИНУ
Руководи и организује рад у Сектору; планира, обједињује, усмерава и надзире рад извшилаца у Сектору; распоређује послове на непосредне извшиоце у Сектору, пружа им потрбну стручну помоћ, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора, предлаже потребне мере у области рада Сектора, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.


ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОПШТЕ ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршилаца у Сектору; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у Сектору; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору и пружа им потребну стручну помоћ; самостално обавља најсложеније опште правне послове из надлежности Секретаријата; обавља најсложеније нормативне послове кроз предлагање и доношење општих аката из надлежности Секретаријата; даје мишљења и тумачења у вези правних прописа из надлежности Секретаријата; прати примену закона и других прописа у области спорта и омладине; припрема извештаје и друге правне акте за Покрајинску владу, Скупштину АП Војводине и друге државне органе; припрема опште акте које доноси Секретар; обавља и друге правне послове по налогу покрајинског секретара, остварује сарадњу са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

 

Funkcioneri

Кабинет покрајинског секретара за спорт и омладину

Покрајински секретар, Дане Баста је члан Покрајинске владе задужена за руковођење Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину.

 

DaneBasta mala

 

Јецменица

Татјана Јечменица Јевтић
Заменица покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021. 487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

ArankaBinder

Аранка Биндер
в.д. Подсекретарке

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4868
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Сектор за спорт

PomocnikSport

Ласло Кормањош
Помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

Сектор за омладину

VinkoBurnac

Винко Бурнаћ
помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења  

Сектор за управљање инфрасутруктурним пројектима

ZagorkaPetrovic

Загорка Петровић Златановић Гигић
помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4871
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

Сектор за опште правне и материјално финансијске послове

Vukoje

Гојко Вукоје
помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4873
Биографија
Надлежности, обавезе и овлашћења

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK