A- A A+

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Na osnovu člana  42. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14), člana 3., 5. i 62. Pravilnika o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, ("Sl. list APV", br. 2/15), te članova 25. i 26. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/14,) Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

KONKURS
za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI

  • Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
  • Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
  • Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA

  1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
  2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
  • da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
  • da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
  • da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU
3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU
15 dana od dana objavljivanja

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:

- Obrazac

- Kalendar postupanja

- Prigovor

- Izveštaj

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu (2)

Na osnovu člana  42. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14), člana 3., 5. i 59. Pravilnika o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, ("Sl. list APV", br. 2/15), te članova 25. i 26. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/14,) Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

KONKURS
za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi
od interesa za AP Vojvodinu


Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
4.    da su direktno odgovorne za realizaciju projekta,
5.    da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata),
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta,
9.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodne sportske priredbe koje će biti finasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    Da je sportsko takmičenje* u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
*za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja potrebno je obezbediti mišljenja i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 159. Zakona o sportu

2.    Da sportska manifestacija ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 19. februar 2015. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.     Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:


- Obrazac

- Kalendar postupanja

- Prigovor

- Izveštaj

 

 

Obrazac za prigovor

Podnosilac čiji predlog projekta nije odobren, ili je odobren u nižem iznosu od traženog, ima pravo da podnese prigovor Pokrajinskom sekretaru u roku od 8 dana od prijema obaveštenja o odbijanju, odnosno obaveštenja da je projekat odobren ukoliko odobrenim iznosom ne može da se realizuje cilj predloga projekta.
    Neblagovremeni prigovori (koji su podneti pre dobijanja obaveštenja ili nakon isteka roka od 8 dana od prijema obaveštenja), kao i prigovor koji se ne odnosi na projekat podnosioca, neće se razmatrati.

 Obrazac za prigovor možete preuzeti ovde:

word

 
Obrazac ( za popunjavanje obrasca neophodan je MS Word 7)

pdf
Obrazac

 

Smernice za izveštaj

 

SMERNICE

ZA PODNOŠENjE IZVEŠTAJA O PRAVDANjU SREDSTAVA
ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM I POJEDINAČNIM KONKURSIMA
                       
 
    Izveštaj o realizaciji opštih i pojedinačnih konkursa se sastoji iz:

1.    Obrasca izveštaja sa pripadajućim prilozima koji mora biti pravilno i kompletno popunjen kompjuterom ili pisaćom mašinom, potpisan od strane zastupnika i overen pečatom;

2.    Finansijskog izveštaja o realizaciji projekta, odnosno priloženim fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošenim sredstvima, i to:
    fotokopije izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom),
•    fotokopije ugovora o angažovanju i PPP-PD obrasce,
•    fotokopije faktura/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu).


Za svaki rashod iznad 400.000,00 dinara bez PDV po istovrsnim nabavkama usluga, dobara i radova, potrebno je sprovesti postupak javne nabavke i kopiju kompletne dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke, dostaviti kao sastavni deo finansijskog izveštaja, i to:
•    fotokopija odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
•    fotokopija obaveštenja o zaključenom ugovoru za postupak javne  nabavke,
•    fotokopija ugovora o dodeli postupka javne nabavke,
•    fotokopija fakture/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu)
•    fotokopija izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom).

    
Za pravdanje sredstava gotovinskom isplatom potrebno je dostaviti:
•    fotokopiju dnevnika blagajne,
•    fotokopiju naloga blagajne za isplatu,
•    fotokopiju naloga blagajne o uplati,
•    fotokopiju putnog naloga,
•    fotokopija fiskalnih i gotovinskih računa.

OBRAZAC ZA IZVEŠTAJE ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM KONKURSU

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK