A- A A+

Smernice za izveštaj

 

SMERNICE

ZA PODNOŠENjE IZVEŠTAJA O PRAVDANjU SREDSTAVA
ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM I POJEDINAČNIM KONKURSIMA
                       
 
    Izveštaj o realizaciji opštih i pojedinačnih konkursa se sastoji iz:

1.    Obrasca izveštaja sa pripadajućim prilozima koji mora biti pravilno i kompletno popunjen kompjuterom ili pisaćom mašinom, potpisan od strane zastupnika i overen pečatom;

2.    Finansijskog izveštaja o realizaciji projekta, odnosno priloženim fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošenim sredstvima, i to:
    fotokopije izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom),
•    fotokopije ugovora o angažovanju i PPP-PD obrasce,
•    fotokopije faktura/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu).


Za svaki rashod iznad 400.000,00 dinara bez PDV po istovrsnim nabavkama usluga, dobara i radova, potrebno je sprovesti postupak javne nabavke i kopiju kompletne dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke, dostaviti kao sastavni deo finansijskog izveštaja, i to:
•    fotokopija odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
•    fotokopija obaveštenja o zaključenom ugovoru za postupak javne  nabavke,
•    fotokopija ugovora o dodeli postupka javne nabavke,
•    fotokopija fakture/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu)
•    fotokopija izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom).

    
Za pravdanje sredstava gotovinskom isplatom potrebno je dostaviti:
•    fotokopiju dnevnika blagajne,
•    fotokopiju naloga blagajne za isplatu,
•    fotokopiju naloga blagajne o uplati,
•    fotokopiju putnog naloga,
•    fotokopija fiskalnih i gotovinskih računa.

OBRAZAC ZA IZVEŠTAJ

 

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

Na osnovu člana 42. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14), člana 3., 5., 60. i 61. Pravilnika o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, ("Sl. list APV", br. 2/15), te članova 25. i 26. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/14,) Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje


KONKURS
za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica


PROJEKTI treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Neopravdanim utroškom sredstva po ovom Konkursu smatraće se upotreba sredstava za redovne takimičarske i trenažne aktivnosti sportskih organizacija, kao i troškovi organizacije svečanih ručkova i večera.  

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU: 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU: Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 26. februar 2015. godine.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
    Uz projekat potrebno je dostaviti i dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:

- Obrazac

- Kalendar postupanja

- Prigovor

- Izveštaj

 

 

Smernice za izveštaj

 

SMERNICE

ZA PODNOŠENjE IZVEŠTAJA O PRAVDANjU SREDSTAVA
ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM I POJEDINAČNIM KONKURSIMA
                       
 
    Izveštaj o realizaciji opštih i pojedinačnih konkursa se sastoji iz:

1.    Obrasca izveštaja sa pripadajućim prilozima koji mora biti pravilno i kompletno popunjen kompjuterom ili pisaćom mašinom, potpisan od strane zastupnika i overen pečatom;

2.    Finansijskog izveštaja o realizaciji projekta, odnosno priloženim fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošenim sredstvima, i to:
    fotokopije izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom),
•    fotokopije ugovora o angažovanju i PPP-PD obrasce,
•    fotokopije faktura/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu).


Za svaki rashod iznad 400.000,00 dinara bez PDV po istovrsnim nabavkama usluga, dobara i radova, potrebno je sprovesti postupak javne nabavke i kopiju kompletne dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke, dostaviti kao sastavni deo finansijskog izveštaja, i to:
•    fotokopija odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
•    fotokopija obaveštenja o zaključenom ugovoru za postupak javne  nabavke,
•    fotokopija ugovora o dodeli postupka javne nabavke,
•    fotokopija fakture/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu)
•    fotokopija izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom).

    
Za pravdanje sredstava gotovinskom isplatom potrebno je dostaviti:
•    fotokopiju dnevnika blagajne,
•    fotokopiju naloga blagajne za isplatu,
•    fotokopiju naloga blagajne o uplati,
•    fotokopiju putnog naloga,
•    fotokopija fiskalnih i gotovinskih računa.

OBRAZAC ZA IZVEŠTAJ

 

Smernice za izveštaj

 

SMERNICE

ZA PODNOŠENjE IZVEŠTAJA O PRAVDANjU SREDSTAVA
ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM I POJEDINAČNIM KONKURSIMA
                       
 
    Izveštaj o realizaciji opštih i pojedinačnih konkursa se sastoji iz:

1.    Obrasca izveštaja sa pripadajućim prilozima koji mora biti pravilno i kompletno popunjen kompjuterom ili pisaćom mašinom, potpisan od strane zastupnika i overen pečatom;

2.    Finansijskog izveštaja o realizaciji projekta, odnosno priloženim fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošenim sredstvima, i to:
    fotokopije izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom),
•    fotokopije ugovora o angažovanju i PPP-PD obrasce,
•    fotokopije faktura/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu).


Za svaki rashod iznad 400.000,00 dinara bez PDV po istovrsnim nabavkama usluga, dobara i radova, potrebno je sprovesti postupak javne nabavke i kopiju kompletne dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke, dostaviti kao sastavni deo finansijskog izveštaja, i to:
•    fotokopija odluke o pokretanju postupka javne nabavke,
•    fotokopija obaveštenja o zaključenom ugovoru za postupak javne  nabavke,
•    fotokopija ugovora o dodeli postupka javne nabavke,
•    fotokopija fakture/računa (nije dozvoljeno dostaviti predračun niti otpremnicu)
•    fotokopija izvoda iz banke o stanju i promenama sredstava na računu (overene pečatom i potpisom).

    
Za pravdanje sredstava gotovinskom isplatom potrebno je dostaviti:
•    fotokopiju dnevnika blagajne,
•    fotokopiju naloga blagajne za isplatu,
•    fotokopiju naloga blagajne o uplati,
•    fotokopiju putnog naloga,
•    fotokopija fiskalnih i gotovinskih računa.

OBRAZAC ZA IZVEŠTAJE ZA ODOBRENE PROJEKTE PO OPŠTEM KONKURSU

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK