A- A A+

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu

Na osnovu člana  42. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list APV", br. 37/14), člana 3., 5. i 59. Pravilnika o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, ("Sl. list APV", br. 2/15), te članova 25. i 26. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/14,) Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje

KONKURS
za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi
od interesa za AP Vojvodinu


Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
4.    da su direktno odgovorne za realizaciju projekta,
5.    da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata),
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta,
9.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Međunarodne sportske priredbe koje će biti finasirane treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1.    Da je sportsko takmičenje* u kalendaru pokrajinskog odnosno nacionalnog granskog saveza;
*za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja potrebno je obezbediti mišljenja i saglasnost nadležnih institucija u skladu sa članom 159. Zakona o sportu

2.    Da sportska manifestacija ima značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 19. februar 2015. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.     Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:


- Obrazac

- Kalendar postupanja

- Prigovor

- Izveštaj

 

 

Obrazac za prigovor

Podnosilac čiji predlog projekta nije odobren, ili je odobren u nižem iznosu od traženog, ima pravo da podnese prigovor Pokrajinskom sekretaru u roku od 8 dana od prijema obaveštenja o odbijanju, odnosno obaveštenja da je projekat odobren ukoliko odobrenim iznosom ne može da se realizuje cilj predloga projekta.
    Neblagovremeni prigovori (koji su podneti pre dobijanja obaveštenja ili nakon isteka roka od 8 dana od prijema obaveštenja), kao i prigovor koji se ne odnosi na projekat podnosioca, neće se razmatrati.

 Obrazac za prigovor možete preuzeti ovde:

word

 
Obrazac ( za popunjavanje obrasca neophodan je MS Word 7)

pdf
Obrazac

 

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015 godini

 

Konkurs je objavljen u sredu 21. januara 2015. god. u dnevnom listu  "Dnevnik". Uslove konkursa i način podnošenja prijave možete videti u tekstu konkursa

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koje možete preuzeti ovde:

Odlučivanje o projektima

 

Konkursi u sektoru SPORT 2015

Aktuelni konkursi

 

Završeni konkursi

Dokumenta

Arhiva konkursa

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu


Konkurs je objavljen u sredu 24.02.2016. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 10.03.2016.

Projekti koji će se finansirati:

 • Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
 • Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;

Sportske organizacije i savezi koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
 2. da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
 3. da imaju sedište u AP Vojvodini,
 4. da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
 5. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
 6. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
 7. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
 8. da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

Konkurs za finansiranje projekata i programa u oblasti sporta u AP Vojvodini u 2016. godini

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da su 24. oktobra 2016. godine objavljene Izmene i dopune Konkursa za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini. Ovim izmenama i dopunama uvećan je ukupan iznos planiranih sredstava po ovom Konkursu na 190.420.000,00 dinara.

Tekst izmene i dopune možete videti ovde.

Osnovni tekst konkursa možete videti ovde.

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
 2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu,
 3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
 4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
 5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte i programe po sledećim konkursnim zadacima:

 1. Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu
 2. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
 3. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
 4. Održavanje i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa. Kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK