A- A A+

Акциони план политике за младе у АП Војводини

 

Акциони план политике за младе у АП Војводини 2015-2020. године (pdf)

 

Млади су у развијенијим земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс, посебно због чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе би требало посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај сегмент популације који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена. Ризици који обележавају адекватну друштвену интеграцију младих у друштво израженији су у земљама које пролазе кроз транзит, у односу на социјалистичко раздобље и стабилнија демократска друштва. Одрастање у постсоцијалистичким друштвима као што је наше, оптерећено је двоструком транзицијом јер, са једне стране млади пролазе кроз универзално животно раздобље преласка из детињства у одрасло доба, а са друге стране то им се дешава у земљи која и сама пролази кроз озбиљне друштвене промене и транзицију. Отежаној интеграцији младих у друштво доприноси и тзв. “продужена младост”. Она је условљена све дужим трајањем формалног образовања, неизвесном могућношћу запошљавања, отежаном друштвено-економском осамостаљивању и одлагањем заснивања сопствених породица. Такође, породични односи су, под утицајем економских тешкоћа, незапослености и пада моралних вредности, постали напрегнути, што додатно отежава положај младих.

ЕУ Стратегија за младе (2010-2018) не користи званичну дефиницију за одређени период у животу када се особа сматра младом, већ варира од државе до државе, у зависности од степена друштвено-економског развоја. Законом о младима Републике Србије дефинисано је да се младим особама сматрају лица од петнаест до тридесет година старости, док су према дефиницији Уједињених нација млади особе између петнаест и двадесет и четири године. У Аутономној Покрајини Војводини од 1.957.585 становника укупан број младих узраста од 15-29 је 386,451 или 19,74%. Млади људи узраста од 15-19 година заузимају 5,97 % или 116.929, они узраста од 20-24 година заузимају 6,66 % или 130.462, а млади узраста од 25-29 година заузимају 7,1 % или 139.060 младих.

Приступ младима може бити двојак: млади као ресурс и млади као проблем. Становиште да су млади ресурс подразумева подршку њиховим потенцијалима који треба да буду активирани још док су млади и без одлагања, кроз обезбеђивање оптималних друштвених услова за развој. Приступ младима као проблему подразумева да су они обзиром на осетљив период склони девијантним и ризичним облицима понашања, због чега им је потребна заштита од друштва у које се нису довољно интегрисали.

И у АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу. Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање њихових проблема и то актуелних, суштинских проблема у времену садашњем, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било би само декларативног карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава укључивање свих релевантних актера у стварању услова за развој младих у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике.

Једна од специфичности војвођанске омладинске политике је чињеница да је значај младих препознат још 2002. године оснивањем покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Системски приступ је био обезбеђен кроз реализацију два Акциона плана политике за младе у АПВ (2005-2008 и 2011-2014), што је био пионирски подухват како на нивоу регије, тако и на нивоу Републике Србије. Пар година касније, формирањем Министарства омладине и спорта (2008) започет је развој институционалног оквира за омладинску политику на националном нивоу, када је донета Национална стратегија за младе 2009-2014 и пратећи акциони план, а затим и Закон о младима (2011).

Овима Законом предвиђена је израда и реализација Акционог плана политике за младе у АП Војводини и логичан наставак досадашњег рада Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Овај документ доприноси побољшању положаја младих, њиховом квалитету живота и решавању проблема. Посебно се истиче побољшање услова за активније укључивање младих у Европско повезивање, уз уважавање свих специфичности АП Војводине, а задовољавајући потребе и третирајући проблеме младих у свакој појединачној локалној самоуправи и у сваком месту у Војводини кроз системски приступ.

 

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini (2)

Konkurs je objavljen u sredu 4.3.2015. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 4.12.2015.

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove i druge ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte po sledećim konkursnim zadacima:

I. Podrška sprovođenju omladinske politike

II. Podrška programu „Vojvođanski omladinski centar“

III. Realizacija programa „Fond za talente“

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je objavljen u sredu 21.10.2015. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 5.11.2015.

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:

-         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;

-          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa - prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK